4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapan, 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un geçici l inci maddesinde “....4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde kurum tarafından güncellenir.” hükmü gereğince, Kanunda geçen parasal limitler 15.08.2003 tarihinden geçerli olmak üzere güncelleştirilerek aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

1-“İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin (g) bendinde geçen 2.300.000.000.000.-TL. (ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirası); 2.928.014.000.000.-TL.(ikitrilyon dokuzyüzyirmisekizmilyar ondörtmilyon Türk Lirası),

2- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu bendinde geçen 30.000.000.000.-TL. (otuz milyar Türk Lirası); 38.191.000.000.-TL. (otuzsekizmilyar yüzdoksanbirmilyon Türk Lirası); 60.000.000.000.-TL. (altmış milyar Türk Lirası); 76.382.000.000.-TL.(yetmişaltımilyar üçyüzseksenikimilyon Türk Lirası),

(2) nolu bendinde geçen 30.000.000.000.-TL. (otuz milyar Türk Lirası) ile 60.000.000.000.-TL. (altmış milyar Türk Lirası); 38.191.000.000.-TL.(otuzsekizmilyar yüzdoksanbirmilyon Türk Lirası) ile 76.382.000.000.-TL. (yetmişaltımilyar üçyüzseksenikimilyon Türk Lirası); 60.000.000.000.-TL. (altmış milyar Türk Lirası) ile 500.000.000.000.-TL. (beşyüz milyar Türk Lirası); 76.382.000.000.-TL. (yetmişaltımilyar üçyüzseksenikimilyon Türk Lirası) ile 636.524.000.000.-TL. (altıyüzotuzaltımilyar beşyüzyirmidörtmilyon Türk Lirası),

(3) nolu bendinde geçen 60.000.000.000.-TL. (altmış milyar Türk Lirası); 76.382.000.000.-TL. (yetmişaltımilyar üçyüzseksenikimilyon Türk Lirası); 500.000.000.000.-TL. (beşyüz milyar Türk Lirası), 636.524.000.000.-TL. (altıyüzotuzaltımilyar beşyüzyirmidörtmilyon Türk Lirası),

3- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin, birinci fıkrasının; (f) bendinde geçen 50.000.000.000.-TL. (elli milyar Türk Lirası); 63.652.000.000.-TL. (altmışüçmilyar altıyüzelliikimilyon Türk Lirası);

4- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin, birinci fıkrasının; (d) bendinde geçen 15.000.000.000.-TL. (onbeş milyar Türk Lirası); 19.095.000.000.-TL. (ondokuzmilyar doksanbeşmilyon Türk Lirası),

5- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının; (1) nolu bendinde geçen 100.000.000.000.-TL. (yüzmilyar Türk Lirası); 127.304.000.000.-TL. (yüzyirmiyedimilyar üçyüzdörtmilyon Türk Lirası),

olarak güncellenmiş olup ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda geçen parasal limitlerde; 4964 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmayanlar hakkında ise, 21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2003/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen değerlerin uygulanmasına devam edilecektir.

Tebliğ olunur.